NKỤZI NA ỌMỤMỤ ASỤSỤ IGBO N’ỤLỌAKWỤKWỌ SEKỌNDỊRỊ: IHE ONYENKUZI GA-EBU N’UCHE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8306858

Keywords:

Asụsụ, Mbunuche, Ndinkuzi, Omenala, Ọmụmụ

Abstract

ỤMỊEDEMEDE:

Ederede a gbadoroụkwụ na nkuzi na ọmụmụ asụsụ Igbo n’ụlọakwụkwọ Sekọndịrị. Mbunuche ederede a bụ ka nkuzi na ọmụmụ asụsụ Igbo wee tọọ atọọ n’ụlọakwụkwọ Sekọndịrị ma bụrụkwa ihe e ji amaatụ, ka ndịkuzi asụsụ Igbo mara kpọmkwem ihe ndị ha kesiri ime na klaasị ka nkuzi na mmuta wee dị ụtọ ma na-aga werewere.  Ederede a gbadoroụkwụ ebe ndinkuzi nọ na sekọndiri nọ.  Ụfọdụ ihe ndịnkuzi na-akuzi asụsụ Igbo ga-ebu n’uche tupu ha akuzi wee nkuzi ha bụ ndịa Mbunuche nkuzi, Ngwa nkuzi, Mkpalitemmụọ ndị ozoga.  E depụtawkwara akparamagwa puruiche onyenkuzi tosiri ikpa na klaasi. Ederede a nyere ntuziaka ka ndịkuzi na-akuzi asụsụ na omenala Igbo gbasi mbo ike ihu na ha matara ihe ndị ha ga-eme ka nkuzina ọmụmụ asụsụ Igbo n’ụlọakwụkwọ Sekọndịrị tọọ atọọ, dị mfe ma na-agaka werewere.  Ka asụsụ na omenala Igbo wee buru ihe a maara amara na mba niile dị n’ụwa.

COVER

Downloads

Published

2023-09-01

How to Cite

DOM-ANYANWU, N. L. (2023). NKỤZI NA ỌMỤMỤ ASỤSỤ IGBO N’ỤLỌAKWỤKWỌ SEKỌNDỊRỊ: IHE ONYENKUZI GA-EBU N’UCHE. Journal of College of Languages and Communication Arts Education , 2(1), 65–71. https://doi.org/10.5281/zenodo.8306858